فیش برداری از منابع علمی

فيش (fiche) واژه اى فرانسوى و در زبان فارسى به معناى ( برگه) است و در اصطلاح به معناى برگه هاى يك شكل و يك اندازه اى است كه چكيده مطالعات و گزيده تحقيقات در آن يادداشت مى شود تا بتوان به آسانى و در زمانى كوتاه و با اسلوبى خاص و منظم از آن بهره جست.

انواع فيش بردارى : فيش بردارى از گذشته تا كنون به يكى از انواع زير صورت مى گرفته است:

1-  علامت گذارى يا خط كشى در متن كتاب و يا حاشيه نويسى در اطراف صفحه هاى آن

2-خلاصه نويسى در آستر بدرقه كتاب

3-يادداشت نويسى هاى پراكنده و غير منظم درمجموعه هايى به نام كشكول

4-ثبت در مجموعه هايى به نام(جُنگ) كه به صورت (الفبايى) يا (موضوعى) تنظيم شده اند مانند كلاسور، زونكن و پوشه.

5-نوشتن مطالب روى برگه ها يا كارت هاى يك شكل و يك اندازه به نام فيش

6- استفاده از ماشين هاى حافظه دار الكترونيكى نظير كامپيوتر

 

 

جوملا فارسی