طراحی معماری

این شرکت در زمینه طراحی معماری، شامل طراحی فاز 1 و 2 معماری فعالیت می کند. طراحی معماری در این شرکت مبتنی بر بستر پروژه است و هر پروژه با توجه به موضوع، کاربری، مکان، اندازه و شرایط محیطی موجود طراحی می شود . این شرکت کلیه اصول و استانداردها و ضوابط طراحی را در کلیه پروژه­های خود رعایت کرده و تمامی طرح ها منطبق بر مقررات ملی ساختمان می باشند.

 

جوملا فارسی